Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) van MS Business Supply. Wij bieden onze Diensten en Producten alleen aan onder de voorwaarde dat onze Klanten deze Voorwaarden accepteren.

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • MS Business Supply: MS Business Supply (onderdeel van MS Business Support), gevestigd aan de Baarsveen 301, 3205 BE te Spijkenisse. MS Business Supply is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74958992. In de Algemene Voorwaarden verwijzen wij ook naar MS Business Supply als “we” en “ons”.
 • Website: de website van MS Business Supply waarop wij onze diensten en producten aanbieden: ms-business-supply.nl
 • Klanten: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via onze Website een bestelling plaatst waarmee wij op basis van deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaan (de Overeenkomst). Naar u als klant verwijzen we in deze Algemene Voorwaarden ook als “u” en “uw”.
 • Diensten: de diensten die wij aanbieden via onze webshop, dit is namelijk het leveren van IT gerelateerde producten.

 

Artikel 2 – Tarieven en betaling

 • Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • De prijzen die bij producten vermeld staan zijn exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en heffingen zoals een verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze kosten zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
 • We kunnen de prijzen van onze producten altijd wijzigen. Een prijswijziging heeft echter geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.
 • Alle betalingen voor bestellingen geschieden bij vooruitbetaling.
 • Klanten kunnen op onze Website betalen met iDeal. We maken hiervoor gebruik van de diensten van Mollie B.V.
 • De verzendkosten komen voor rekening van de Klant.
 • Eventuele retourkosten komen voor rekening van de Klant.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen offertes van MS Business Supply zijn geheel vrijblijvend en veertien dagen geldig.
 • Aanbiedingen offertes gelden slechts voor een specifiek omgeschreven situatie en gelden niet voor nabestellingen.
 • Mondelingen toezeggingen van MS Business Supply en aanvullingen en andere wijzigingen op de aanbieding of offerte zijn pas bindend als deze schriftelijk door ons bevestigd worden.
 • MS Business Supply kan niet aan een aanbieding worden gehouden, indien de Klant wist of behoorde te weten dat de aanbieding of enig onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

 

Artikel 4 – Levering

 • Wij leveren uw bestelling af op het adres dat u bij de bestelling aan ons heeft doorgegeven.
 • Het is niet mogelijk het aders te wijzigen nadat wij de bestelling hebben verzonden.
 • Wij verzenden onze bestellingen via de dienst MyParcel, de distributie van pakketten wordt verzorgd door PostNL.
 • De Klant ontvangt van ons een track and trace code waarmee de bestelling kan worden gevolgd.
 • Wij doen ons best om bestellingen binnen 7 werkdagen te leveren. De verwachte levertijd die vermeld staat bij producten is geen verplichting, hier kan MS Business Supply dus van afwijken. We garanderen dat de Klant de bestelling in ieder geval binnen 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Als dit onverhoopt niet lukt, dan kan de Klant de bestelling kosteloos annuleren.
 • Indien de levering van een bestelling vertraagd is, zullen wij de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 • MS Business Supply heeft aan haar leveringsplicht voldaan indien de bestelling op het afleveradres aan de Klant is aangeboden. Het rapport van de vervoerder dient hierbij als bewijs voor het aanbod van levering.

 

Artikel 5 – Herroeping en retourneren

 • De Klant heeft her recht de bestelling binnen veertien dagen te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Klant de bestelling heeft ontvangen.
 • Bestellingen kunnen herroepen worden via het formulier voormelding retour op onze website of door een e-mail te sturen naar info@ms-business-supply.nl.
 • Tijdens de herroepingstermijn van veertien dagen dient de Klant zorgvuldig met de geleverde producten en de verpakkingen hiervan om te gaan. De Klant mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dit nodig is om te bepalen of de Klant het product wil houden.
 • Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:
  • die zijn verzegeld.
  • Producten die wij individueel hebben samengesteld en dus niet verkrijgbaar zijn op de website.
 • De Klant dient het product bij herroeping binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzendlabel terug te sturen. De Klant dient te kunnen aantonen dat de bestelling binnen deze termijn is teruggestuurd. De retourkosten komen voor rekening van de klant.
 • Na ontvangst van het geretourneerde product zullen wij het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten aan de Klant. Indien een deel van de bestelling geretourneerd wordt betalen wij de verzendkosten niet terug.
 • MS Business Supply behoudt het recht om geretourneerde bestelling (gedeeltelijk) te weigeren indien er een duidelijk en aanwijsbaar vermoeden bestaat dat de Klant het product reeds heeft gebruikt of geopend anders dan toegestaan zoals genoemd in artikel 5.4.
 • Als MS Business Supply van mening is dat de geretourneerde producten schade hebben opgelopen door een handeling of nalatigheid van de Klant, dan stelt MS Business Supply de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte. MS Business Supply behoudt zich dan het recht om de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag aan de Klant.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • MS Business Supply is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van een product. Dit geldt niet voor schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid aan onze kant.
 • Indien MS Business Supply voor enige schade aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden tot het bedrag dat de Klant voor de bestelling heeft betaald.
 • Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van MS Business Supply verder beperken dan toegestaan bij wet.

 

Artikel 7 – Overmacht

 • In geval van overmacht kan MS Business Supply de overeenkomst tijdelijk opschorten, zonder verplicht te zijn tot schadevergoeding.
 • Onder overmacht worden omstandigheden buiten de macht van MS Business Supply verstaan, waardoor uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is.
 • In geval van overmacht mogen zowel MS Business Supply als de Klant de overeenkomst ontbinden, zonder verplicht te zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Bij ontbinding door overmacht zal MS Business Supply de reeds door de Klant betaalde bedragen terugbetalen.
 • Indien MS Business Supply op het moment dat de overmacht ontstaat al een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, bijvoorbeeld omdat een deel van de bestelling al is verstuurd en/of
 • geleverd, dan hoeft MS Business Supply de kosten over het reeds nagekomen deel niet terug te betalen aan de Klant, indien dit deel zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 8 – Privacy

 • Wij verwerken persoonsgegevens van onze Klanten. Wij doen dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.ms-business-supply.nl/privacybeleid

 

Artikel 9 – Overig

 • Als wij (delen van) deze Voorwaarden niet afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van ons recht om deze Voorwaarden op een later tijdstip of tegenover een andere Klant wel af te dwingen.
 • De Klant kan zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden en de overeenkomst niet overdragen aan een derde, zonder dat wij daar vooraf schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
 • MS Business Supply heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. Indien de Voorwaarden tijdens de duur van de overeenkomst worden gewijzigd heeft de Klant het recht de wijzigingen te weigeren of om de overeenkomst te ontbinden, indien het een wijziging met ingrijpende gevolgen voor de Klant betreft. MS Business Supply zal de Klanten de gewijzigde Voorwaarden toesturen.
 • Afspraken tussen MS Business Supply en de Klant nadat de overeenkomst is aangegaan zijn slechts van toepassing als MS Business Supply deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.
 • Als een bepaling uit deze Voorwaarden niet, vernietigbaar, onrechtmatig of op andere wijze niet afdwingbaar is, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Het ongeldige en/of onafdwingbare deel wordt (geacht te zijn) vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de vervangen bepaling.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling

 • Als de Klant een klacht heeft betreffende de uitvoering van de overeenkomst door MS Business Supply, dan dient er een klacht naar het e-mailadres info@ms-business-supply gestuurd te worden. De Klant dient ervoor te zorgen dat de klacht zo volledig mogelijk toegelicht wordt. MS Business Supply zorgt ervoor dat de klacht binnen 30 dagen afgehandeld wordt.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en rechter

 • Op de Voorwaarden en de overeenkomst met onze Klanten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen MS Business Supply en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij een andere rechter op basis van dwingend toepasselijk recht bevoegd is.

 

MS Business Supply

Baarsveen 301

3205BE Spijkenisse

 

E-mail: info@ms-business-supply.nl

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *